ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND
PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În temeiul prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și în temeiul prevederilor din dreptul intern cu toate modificările și completările ulterioare, părţile convin de comun acord să încheie prezentul acord.

Art.1 În înțelesul prezentului acord, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

PRELUCRARE: orice operațiune care include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Art. 2 În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), CLINICA INTERDENTIS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de PACIENT despre el însuși, un membru al familiei sale ori o altă persoană, pacient/a, al/a Clinicii. Rolul prezentului acord este de a explica modul în care datele personale ale PACIENTULUI sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate și drepturile ce vă sunt conferite prin lege.

Art. 3 Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și include datele de identificare ale persoanei, diagnosticul și completarea istoricului medical al pacientului, orice referințe medicale ulterioare, efectuarea unor rapoarte statistice, raportate la medicul trimițător, la Casa de Asigurări de Sănătate Locală sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens sau îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite. Pentru a oferi servicii medicale de specialitate, pentru a executa intervențiile necesare conform diagnosticului și a planului de tratament sau reabilitare agreat, datele dumneavoastră personale pot fi transmise către medici colaboratori externi, tehnicieni dentari, laboratoare de analize medicale colaboratoare, autorități publice sau altor persoane abilitate de lege să ceară aceste date, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (pe baza unor clauze contractuale standard, etc).
Datele cu caracter personal furnizate de PACIENT sunt necesare la înregistrarea și procesarea informațiilor referitoare la istoricul și diagnosticul pe care l-ați solicitat. Este necesar consimțământul dvs. expres, iar colectarea acestor date are ca scop: trimitere SMS de reamintire a programării, trimitere SMS pentru reamintire control (profilactic sau dispensarizare), apel telefonic de reamintire a programării, stabilirea diagnosticului, evaluarea stării generale de sănătate, realizarea de lucrări protetice, prescripții medicale, realizarea tratamentului în toate fazele sale, realizarea investigațiilor radiologice, eliberarea de adeverințe, bilete de trimitere, scrisori medicale și orice alte documente medico-legale.

Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigației pe care doriți să o efectuați, implicit anularea programării și se poate duce până la refuzul efectuării actului medical. Dacă v-ați exprimat acordul pentru ca datele privind starea dumneavoastră de sănătate să fie comunicate altor persoane (ex. rude apropiate), operatorul va comunica aceste date potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Art. 4 Temeiul legal pentru colectarea și procesarea datelor solicitate în scopul menționat mai sus este: consimțământul dumneavoastră expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal; consimțământul informat la care dumneavoastră sunteți parte; obligație legală izvorâtă ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastră și clinică. Avem obligativitatea de a vă anunța în timp real dacă vom face vreun transfer al datelor personale într-o țară din Uniunea Europeana sau din afara Zonei Economice Europene. Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului menționaț mai sus sau în exercitarea unui interes public, într-o perioadă de timp prevazută de dispozițiile legale și în conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentului). Vă sunt conferite oricare dintre următoarele drepturi în baza condițiilor specificate de GDPR (Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016*), și anume: dreptul de acces la datele personale; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menționat mai sus); dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date); dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor; dreptul de a vă opune prelucrării; dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior; dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către CLINICA [DENUMIRE_SEDIU] pentru ștergerea evidențelor datelor personale din baza noastră de date; dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastră; dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legătură cu utilizarea de către CLINICA INTERDENTIS a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteţi contacta prin email – la adresa: secretariat@interdentis.ro sau personal printr-o cerere adusă la Secretariat sau telefonic, la numărul: +40.232.761733 sau mobil +40.720.532540